BLUEDOT

AKARI

Makoto Rikitake(Dr)
Masanori Sugimoto(Ts)
Tamashi Goto(Pf)
Goro Katano(Eb)

1・2022(Makoto Rikitake)
2・Halo(Goro Katano)
3・AKARI(Masanori Sugimoto)
4・Wisher(Makoto Rikitake)
5・NOVITA(Masanori Sugimoto)
6・Ephemeral(Goro Katano)
7・PAKODA(Makoto Rikitake)
8・Hygge(Goro Katano)
9・Game Changer(Tamashi Goto)
10・BlueDot(Masanori Sugimoto)
11・End Roll(Tamashi Goto)